$("#menu ul").hide() } ) })
首页 > 产品中心 > 喷码机耗材

产品中心

马肯依玛士喷码机耗材
〖 2023-07-31 | 点击  〗
 〖 2013-11-21 | 点击 3975 〗

         
更多马肯依玛士耗材型号规格,请咨询淮安邦信 0517-84811404

货品编号 规格
9176 INK,马肯依玛士墨水,抗酒精,用于9020,9030
9513 INK,依玛士抗酒精墨水
5140 INK(1L*4) 抗酒精,用于S8,9040
9175-4 CLEANING(1L*4)
5553-4 CLEANING(1L*4)
8188-4 ADDITIVE(0.8L*4)依玛士添加剂
5100J-4 CLEANING(1L*4)
5157E-4 INK(1L*4)
5191J-4 ADDITIVE(1L*4)
5199-4 ADDITIVE(1L*4)
5160-4 INK(1L*4)
5151-4 INK(1L*4)
5138 INK(A.B瓶/组)
5149-5137-2 INK(A.B瓶/组)
9139-4 BLACK  Micro- pigmented  Non-opaque
9142-4 RED
9151-4 Yellow  Micro- pigmented Semi-opaque
9175-4 BLACK
9176-4 BLACK
9290-4 GREY
9510-4 BLACK
9513-4 BLACK,马肯依玛士墨水黑色
9554-4 BLACK  Micro- pigmented   Non-opaque
9560-4 BLACK TO BLUE
9573-4 INVISIBLE TO FLUO

依玛士耗材更多型号。。。。。。                                                    


【返回】【打印】